दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउन र उठाउने सम्बन्धमा बनेको कानुन २०७५ राजपत्र 08/19/2018 - 12:22 PDF icon गुलरिया नगपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धि कानुन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ राजपत्र 08/19/2018 - 12:00 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ राजपत्र 08/17/2018 - 14:16 PDF icon गुलरिया नगरपालिका को शिक्षा ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको वडा न. २ को आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को योजना तथा कार्यक्रम बजेट आम्दानी र खर्च 08/16/2018 - 12:03
गुलरिया नगरपालिका वडा न. १ को योजना तथा परियोजना बजेट, आम्दनी र खर्च 08/14/2018 - 13:28
गुलरिया नगरपालिका को आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को अन्तरिक आय को विवरण बजेट आम्दानी र खर्च 08/14/2018 - 12:14
गुलरिया नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभाको निर्णय तथा कार्यक्रमहरु समाचार, वर्तमान योजना 08/14/2018 - 11:45
गुलरिया नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभाको निर्णय तथा कार्यक्रमहरु समाचार, वर्तमान योजना 08/14/2018 - 11:45
गुलरिया नगरपालिका को स्वस्थ्य शाखा अन्तर्गत अ.हे.ब. पदको नतिजा समाचार 08/08/2018 - 11:00
गुलरिया नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत लिइएको अ.न.मि. पदको नतिजा समाचार 08/08/2018 - 10:52

Pages