दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ राजपत्र 08/20/2018 - 10:52 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समिति व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ राजपत्र 08/19/2018 - 12:28 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समिति ऐन,२०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिका को स्थानिय कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन २०७५ राजपत्र 08/19/2018 - 12:26 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ राजपत्र 08/19/2018 - 12:24 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको सहकारी ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउन र उठाउने सम्बन्धमा बनेको कानुन २०७५ राजपत्र 08/19/2018 - 12:22 PDF icon गुलरिया नगपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धि कानुन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ राजपत्र 08/19/2018 - 12:00 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ राजपत्र 08/17/2018 - 14:16 PDF icon गुलरिया नगरपालिका को शिक्षा ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको वडा न. २ को आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को योजना तथा कार्यक्रम बजेट आम्दानी र खर्च 08/16/2018 - 12:03
गुलरिया नगरपालिका वडा न. १ को योजना तथा परियोजना बजेट, आम्दनी र खर्च 08/14/2018 - 13:28
गुलरिया नगरपालिका को आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को अन्तरिक आय को विवरण बजेट आम्दानी र खर्च 08/14/2018 - 12:14

Pages