रिपोर्ट

कर सूची

गुलरिया नगरपालिका को प्रथम नगसभा बाट  पारित कर को डर सार्बजनिक

बाताबरण मैत्री स्थानिय सासन को सम्बन्ध जम्कारी

नेपाल सरकार को मंत्रिपरिसद बाट २०७०/०६/२३ मा स्वीकृत बाताबरण मैत्री स्थानिय सासन प्रारूप

नगरपालिका को बर्सिक योजना तथा कार्यक्रम राजस्व सम्बन्धी जानकारी

स्थानीय सरकार तथा सासन एन  २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार हाल नगरपालिका को लागु गरिए को राजस्व सम्भ्सब्यता अध्यन योजना