Documents

Document Title Document Type Post date Documents
Hotel Bijay Guest house Hotel 10/08/2018 - 12:42
गुलरिया नगरपालिकाको घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 09/27/2018 - 11:51
गुलरिया नगरपालिकाको ०७५ भदौ महिना सम्मको घट्ना दर्ता को विवरण 09/27/2018 - 11:16
गुलरिया नगरपालिकाको आ.ब. ०७५/०७६ सम्मको वित्तीय विवरण 09/27/2018 - 10:58
गुलरिया नगरपालिका को साना सिचाई माग सम्बन्धमा 09/10/2018 - 15:55
गुलरिया नगरपालिकाको ५० प्रतिशत अनुदानमा यन्त्रीकरण माग सम्बन्धमा 09/10/2018 - 15:54
गुलरिया नगरपालिकाको युवा लक्षित महिला लक्षित कार्यक्रमको सूचना 09/10/2018 - 15:53
गुलरिया नगरपालिकाको कृषि प्रस्तावनामा आधारित कार्यक्रम माग को सूचना 09/10/2018 - 15:51
गुलरिया नगरपालिकाको अन्तरिम संगठन संरचना 08/29/2018 - 11:45
गुलरिया नगरपालिका को वडा न. ४ को आ.ब. ०७५/०७६ को बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम 08/29/2018 - 11:24

Pages