दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिका करार कर्मचारी(प्राविधिक) भर्ना सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ राजपत्र 08/20/2018 - 11:20 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको करारको कर्मचारी (प्राबिधिक) भर्ना सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
गुलरिया नगरपालिका एफ.एम. रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ राजपत्र 08/20/2018 - 11:18 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको एफ.यम. रेडियो संचालन कार्यविधि.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको बजेट योजना दिग्दर्शन ,२०७५ राजपत्र 08/20/2018 - 11:14 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७५ राजपत्र 08/20/2018 - 11:13 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको 'घ' बर्ग को निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र कार्यविधि २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७५ राजपत्र 08/20/2018 - 11:11 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्रको प्रामाणिकरण गर्न बनेको नियमावली.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ राजपत्र 08/20/2018 - 11:08 PDF icon गुलारिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७५ राजपत्र 08/20/2018 - 11:06 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको एकिकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ राजपत्र 08/20/2018 - 11:04 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
गुलरिया नगरपालिका को विनियोजन ऐन २०७५ राजपत्र 08/20/2018 - 10:53 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको विनियोजन ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ राजपत्र 08/20/2018 - 10:52 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf

Pages