FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date
गुलरिया नगरपालिकाको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली/कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:56
गुलरिया नगरपालिकाका करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:52
गुलरिया नगरपालिकाको एफ.एम. रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:39
गुलरिया नगरपालिकाको बजेट योजना दिग्दर्शन २०७५ 05/31/2019 - 11:22
गुलरिया नगरपालिकाको 'घ' वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:14
गुलरिया नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७५ 05/31/2019 - 11:11
गुलरिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ 05/31/2019 - 11:08
गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता 05/31/2019 - 11:04
गुलरिया नगरपालिका एकिकृत सम्पति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:00
गुलरिया नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ 04/11/2019 - 15:28
गुलरिया नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ 04/11/2019 - 12:50
गुलरिया नगरपालिकाको न्याययिक समिति सम्बन्धि ऐन २०७५ 04/11/2019 - 12:49
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ 04/11/2019 - 12:47
गुलरिया नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धि ऐन 04/11/2019 - 12:46
गुलरिया नगरपालिका को आर्थिक ऐन २०७५ 04/11/2019 - 12:42
गुलरिया नगरपालिका को शिक्षा ऐन २०७५ 04/11/2019 - 12:40
गुलरिया नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 08/20/2018 - 13:55
गुलरिया नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कार्यविधि 08/20/2018 - 13:53
गुलरिया नगरपालिकाको पशुसेवा संचालन कार्यविधि २०७५ 08/20/2018 - 13:52
गुलरिया नगरपालिकाको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७५ 08/20/2018 - 13:23
गुलरिया नगरपालिका करार कर्मचारी(प्राविधिक) भर्ना सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ 08/20/2018 - 11:20
गुलरिया नगरपालिका एफ.एम. रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ 08/20/2018 - 11:18
गुलरिया नगरपालिकाको बजेट योजना दिग्दर्शन ,२०७५ 08/20/2018 - 11:14
गुलरिया नगरपालिकाको 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७५ 08/20/2018 - 11:13
गुलरिया नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७५ 08/20/2018 - 11:11
गुलरिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ 08/20/2018 - 11:08
गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७५ 08/20/2018 - 11:06
गुलरिया नगरपालिकाको एकिकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 08/20/2018 - 11:04
गुलरिया नगरपालिका को विनियोजन ऐन २०७५ 08/20/2018 - 10:53
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ 08/20/2018 - 10:52

Pages