बजेट आम्दानी र खर्च

गुलरिया नगरपालिका को वडा न. ४ को आ.ब. ०७५/०७६ को बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

गुलरिया नगरपालिकाको वडा न. ३ को आ.ब. ०७५/०७६ को बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

गुलरिया नगरपालिकाको वडा न. २ को आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को योजना तथा कार्यक्रम

गुलरिया नगरपालिका को आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को अन्तरिक आय को विवरण