गुलरिया नगरपालिकाको बस्तुगत विवरण तयारी का लागि TOR