FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date
गुलरिया नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कार्यविधि प्रथम संशोधन-२०७९ 08/10/2022 - 10:47
गुलरिया नगरपालिकाको स्वयम सेवक शिक्षक तथा बिद्यालय कर्मचारी अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७८ 02/01/2022 - 16:36
गुलरिया नगरपालिकाको बिद्यालय समायोजन तथा दरबन्दि मिलान सम्बन्धि कार्यविधि-२०७८ 02/01/2022 - 16:33
असहाय बालबालिकालाई सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ 01/19/2022 - 12:16
करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७८ 01/19/2022 - 12:14
गुलरिया नगरपालिका कर्मचारी समायोजन ऐन-२०७८ 11/25/2021 - 16:36
गुलरिया नगरपालिकाको ग्याँस सिलिन्डर तथा चुलो वितरण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७७ 02/28/2021 - 11:40
गुलरिया नगरपालिकाको कार्यसम्पदान नियामावली-२०७५ 12/03/2020 - 14:43
प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७७ 08/28/2020 - 14:47
गुलरिया नगरपालिकाको pcr प्रयोगशाला निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७७ 07/13/2020 - 15:41
गुलरिया नगरपालिकाको राहत वितरण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७६ 04/02/2020 - 18:07
गुलरिया नगरपालिकाको शिक्षा ऐन 03/05/2020 - 12:35
गुलरिया नगरपालिकाको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली/कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:56
गुलरिया नगरपालिकाका करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:52
गुलरिया नगरपालिकाको एफ.एम. रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:39
गुलरिया नगरपालिकाको बजेट योजना दिग्दर्शन २०७५ 05/31/2019 - 11:22
गुलरिया नगरपालिकाको 'घ' वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:14
गुलरिया नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७५ 05/31/2019 - 11:11
गुलरिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ 05/31/2019 - 11:08
गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता 05/31/2019 - 11:04
गुलरिया नगरपालिका एकिकृत सम्पति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:00
गुलरिया नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ 04/11/2019 - 15:28
गुलरिया नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ 04/11/2019 - 12:50
गुलरिया नगरपालिकाको न्याययिक समिति सम्बन्धि ऐन २०७५ 04/11/2019 - 12:49
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ 04/11/2019 - 12:47
गुलरिया नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धि ऐन 04/11/2019 - 12:46
गुलरिया नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 08/20/2018 - 13:55
गुलरिया नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कार्यविधि 08/20/2018 - 13:53
गुलरिया नगरपालिकाको पशुसेवा संचालन कार्यविधि २०७५ 08/20/2018 - 13:52
गुलरिया नगरपालिकाको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७५ 08/20/2018 - 13:23

Pages