इ-बिडीइंग

नगरपालिकाले  इ-बिडीइंग प्रणाली सुरु लागेको छ