वार्ड न ९

गुलरिया नगपालिका वडा न ९

साबिक मोहामद पुर् गा.बि.स. भवन गुलरिया