वार्ड न १२

गुलरिया नगरपालिका वडा अध्यक्ष राम कुमार थारु

साबिक मोहाम्दपुर गा.बि.स. भवन गुलरिया