प्रदेश न. ५ र ६ का IT officers हरुको तालिम को झलकहरु