नगरपालिका को बर्सिक योजना तथा कार्यक्रम राजस्व सम्बन्धी जानकारी

स्थानीय सरकार तथा सासन एन  २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार हाल नगरपालिका को लागु गरिए को राजस्व सम्भ्सब्यता अध्यन योजना

Document Type: