नगरपालिका को बर्सिक योजना तथा कार्यक्रम राजस्व सम्बन्धी जानकारी

स्थानीय सरकार तथा सासन एन  २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार हाल नगरपालिका को लागु गरिए को राजस्व सम्भ्सब्यता अध्यन योजना