गुलरिया नगरपालिकाको आ.व. २०७१/७२ को वार्षिक प्रगित समिक्षाको विवरण