करार सम्झौता सम्बन्धी

प्रस्तुत बिषय मा हरेक गौन्पलिका तथा नगरपालिका अन्तर्गत कार्यरत पशु सेवा प्राबिधिक हरु को कार्य बिबरण अनुरोध छ

Supporting Documents: